HANDBOEK DOUANE PDF

HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: JoJozilkree Terg
Country: Lithuania
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 14 June 2008
Pages: 322
PDF File Size: 16.69 Mb
ePub File Size: 17.63 Mb
ISBN: 789-4-29671-338-7
Downloads: 83912
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagakree

Het is van belang dat niet blind vertrouwd wordt op een leverancier. Goede kennis van de heffingselementen is zonder meer een vereiste, maar ook kennis van de diverse formaliteiten en bijzondere regelingen is noodzakelijk.

Bij de toepassing van zowel de guidelines als deze toelichting moet steeds rekening worden gehouden met de aard en de omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal.

Op onjuiste aangiften wordt altijd de benodigde actie ondernomen zie paragraaf 5. Bij de expediteur met een breder dienstenpakket, de logistiek dienstverlener, is de opdrachtgever meestal ook de vertegenwoordigde.

De vertegenwoordiger bewaart altijd een kopie van het certificaat in zijn archief als het origineel teruggaat naar de vertegenwoordigde.

Zowel in de vastlegging van de interne controle als in het betreffende aangiftedossier moet hierover informatie terug te vinden zijn.

Als achteraf blijkt dat niet bewezen kan worden dat er vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend dan wordt de vertegenwoordiger geacht in eigen naam en voor eigen rekening te handelen, en is er dus geen sprake van vertegenwoordiging. Een douanevertegenwoordiger zal bij zijn softwareleverancier minimaal moeten nagaan hoe de leverancier kan garanderen dat de software juist werkt en up-to-date is. Deze controles kunnen op verschillende manieren gebeuren.

  KEYENCE GV-H450 PDF

Vereisten vertegenwoordiging

Informeer hen ook over de maatregelen die worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Ook zal de leverancier moeten kunnen aantonen dat er naast de douanne IT-kennis ook douane-inhoudelijke kennis in zijn organisatie aanwezig is of op zijn minst wordt ingehuurd. De verklaring zal door de vertegenwoordigde zelf moeten gegeven. Douaneaangiften kennen verschillende statussen afhankelijk van het soort en type.

Het voorkomen van fouten wordt voor een aanzienlijk deel bewerkstelligd door de twee voorafgaande onderdelen acceptatie vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever en totstandkoming opdracht tot aangifte. De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op: Van de in dit hoofdstuk beschreven werkzaamheden van de douanevertegenwoordiger moeten vastleggingen zijn, aangifte-bescheiden moeten bewaard worden.

2.00.00 Vertegenwoordiging bij de Douane

Medewerkers moeten kennis hebben van de problematiek. De minimale gegevens zijn: Door de douanevertegenwoordiger moet geborgd worden dat er voldoende douanekennis beschikbaar is om juiste en volledige aangiften te waarborgen. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien. DWU van de douanevertegenwoordiger.

Naar boven Interne controle tijdens het aangifteproces Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt. De vereisten aan de administratie zijn afhankelijk van de aard en omvang van handboe, bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers hoe te handelen als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de benodigde informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de juistheid van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in bepaalde gevallen, etc.

  ASTM C1399 PDF

Zonder de benodigde hwndboek moet de handboekk worden geweigerd. Een douanevertegenwoordiger zal inzicht moeten hebben welke kennis en competenties binnen zijn organisaties, verdeeld over zijn activiteiten, nodig zijn en hoe dit is handboke. Ook zouden bij aanwijzingen dat de situatie is veranderd of bij het opnieuw aanbieden van een opdracht na lange inactiviteit, de gegevens opnieuw geverifieerd moeten worden.

Binnen het bedrijf moet een procedure zijn die gevolgd moet worden als er twijfels zijn over de screening of de machtiging. Hoe wordt de status van de aangifte bewaakt 5. Acties naar aanleiding van de bevindingen kunnen bijvoorbeeld zijn: Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal Naar boven 5.

Van dergelijke documenten bestaat doorgaans slechts 1 exemplaar. De vertegenwoordiger moet een systeem van interne controles hebben gericht op zijn activiteiten. Vastgelegd en bewaard moeten worden: De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op:.

Voor de eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2. Gespecialiseerde douane-expediteurs krijgen een deel van hun opdrachten van logistiek dienstverleners. Dat kan overal gebeuren, het is wel belangrijk dat fouten zoveel mogelijk beperkt worden en dat acties ondernomen worden door het bedrijf om fouten in de toekomst te voorkomen.

Naar boven Goede werking aangiftesoftware. Het is belangrijk dat de resultaten van de interne controles worden vastgelegd.